BishopAccountability.org
 
  Ipb Wil Debat over Getrouwde Priesters

The KerkNet
September 23, 2010

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=94652

IPB-voorzitster Josian Caproens Bron: KerkNet

BRUSSEL (KerkNet) – Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het overleg- en advies- en inspraakorgaan van de Vlaamse kerkgemeenschap, vindt de tijd rijp voor een debat over het celibaat en de rol van vrouwen in de Kerk. Voorzitster Josian Caproens: “De crisis dwingt de Kerk ertoe grondig te reflecteren over wat haar eigenlijke opdracht is vanuit het evangelie en hoe ze die opdracht kan waarmaken in de samenleving van vandaag en morgen. Dit betekent ook dat ze ernstig werk moet maken van structurele veranderingen.”

Zorg voor de slachtoffers

“Laat eerst en vooral duidelijk zijn dat we als Kerk, kerkverantwoordelijken en leken, zorg moeten dragen voor de slachtoffers. Er moet een gewaarborgd wettelijk kader komen waarin kerk, justitie, zorgverlening en slachtoffers samenwerken. Maar geloofsgemeenschappen moeten vanuit hun christen-zijn nog meer oog hebben voor de zwakken en gekwetsten in de samenleving en binnen de kerk, een kerk waarin het mens- en godsbeeld uit het evangelie ook tegendraads aan kracht mag winnen. Slachtoffers moeten er een luisterend oor vinden. De manier waarop we als samenleving en Kerk omgaan met daders moet ervoor zorgen dat zij de vreselijke gevolgen van hun daden inzien zodat ze door straf en mededogen heen hun verantwoordelijkheid tot heling kunnen nemen. Maar het is niet zo dat als we hiermee in het reine zijn, we gewoon kunnen overgaan tot de orde van de dag.”

Volgens IPB-voorzitster Caproens moet de kerkgemeenschap opener en duidelijker communiceren, conflicten niet uit de weg gaan en structurele veranderingen doorvoeren: “Debatten gebeuren teveel in gesloten cenakels en bij wat daaruit naar buiten komt, ontbreekt vaak transparantie en daadkracht. De huidige overlegorganen spelen, zowel op het vlak van advies als beleidsmatig, niet werkelijk mee. Leken moeten daadwerkelijk betrokken worden in het beleid, binnen alle kaders in de Kerk, tot in de hoogste regionen.”

Oproep tot bezinning over het ambt

Volgens het IPB moet de Kerk nu werkelijk het debat durven aangaan over het ambt: “Het gaat om veel meer dan het bijsturen van de opleidingen, het verstrengen van de toelatingsvoorwaarden of het herzien van de ambtscriteria. De tijd is nu echt wel rijp, zeker in West-Europa, dat priesters kunnen kiezen voor een celibatair leven of niet. En of vrouwen priester moeten kunnen worden? Voor vele vrouwen is het vandaag niet meer vanzelfsprekend om, als het al zou kunnen, in het klassieke patroon te stappen. Het ambt moet eerst in zijn totaliteit herbekeken worden en dan moeten ook vrouwen voluit kunnen voorgaan in geloofsgemeenschappen. Wij pleiten voor een diversiteit van ambten en bedieningen zodat, naast celibataire mannen, ook vrouwen en gehuwden kunnen delen in de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de geloofsgemeenschap.”

Geloofsgemeenschappen moeten meer zelf verantwoordelijkheid krijgen, waarbij niet alles aangestuurd hoeft te worden van ‘hogerhand’. Voorzitster Caproens: “In dat hele verhaal wil het IPB de huidige gezagsdragers ook bemoedigen. De nieuwe generatie bisschoppen moet niet alles uit het verleden over zich heen krijgen. Wij vragen hen wel uitdrukkelijk, vanuit een loyaal-kritische houding, nu open en transparant het debat aan te gaan, echt te luisteren naar het ‘volk van God’ en samen concrete stappen te zetten naar de Kerk van de toekomst. “

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.