BishopAccountability.org
 
  Belgische Bisschoppen Zien Af Van Oprichting Nieuw Centrum

The RKnieuws
October 20, 2010

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=63224BRUSSEL (RKnieuws.net) - Zoals aangekondigd op de persconferentie van 13 september maken we een tussenstand bekend van de voortgang in de aanpak van de thematiek van seksueel misbruik in een pastorale relatie. Dat zeggen de bisschoppen van Belgie en de Hogere Oversten van de Religieuzen van Belgie vandaag in een mededeling.

“De afgelopen maand hebben we steeds beter beseft hoe groot het onrecht is dat hier is geschied en hoeveel leed het heeft veroorzaakt. Als Kerk is het onze allereerste opdracht de slachtoffers nabij te zijn. We moeten het onrecht dat is geschied en het lijden dat het heeft veroorzaakt, erkennen. Wie slachtoffer zijn geworden van dit misbruik moeten bij ons de steun en de hulp vinden die ze verdienen. Dat is niet alleen de plicht van de bisschoppen en de hogere oversten, maar van alle pastorale verantwoordelijken en van heel de kerkgemeenschap. Mondeling of schriftelijk hebben de bisschoppen zich al in die zin tot hun geloofsgemeenschappen gericht. We worden geroepen om gekwetste mensen nabij te zijn, met respect en zorg, met aandacht voor wat elk slachtoffer ten diepste van ons verlangt.”

“We zijn de afgelopen maand meerdere keren samengekomen om de aanpak van de problematiek te sturen. Verschillende mensen en instanties werden door ons geconsulteerd. Ook is geprobeerd om zoveel mogelijk slachtoffers te beluisteren. Door het rapport van professor Adriaenssens en door deze consultaties en ontmoetingen zijn we tot dieper inzicht gekomen in de aard en de ernst van deze problematiek. We zijn er ons van bewust dat we nood hebben aan mensen die de nodige competentie en expertise bezitten om ons te adviseren. De adviezen van het eindrapport van professor Adriaenssens blijven onze richtlijn”.

“Het is niet onze bedoeling om een nieuwe commissie op te richten in opvolging van de vorige commissie die zich genoodzaakt zag haar werking stop te zetten. Aanvankelijk hebben we nog gedacht aan een centrum van bevoegde personen die vanuit de Kerk deze problematiek zou behartigen. Maar ook deze weg lijkt vandaag niet aangewezen. Het bepalen van de waarheid van een melding en van de gevolgen van de feiten komt toe aan de rechterlijke macht. Als Kerk hebben we wel een eigen pastorale verantwoordelijkheid. Allereerst tegenover de slachtoffers. Zij zullen op het niveau van elk bisdom en op dat van de religieuze orden en congregaties beluisterd worden om zoveel als mogelijk tegemoet te kunnen komen worden aan hun vragen. Ook tegenover de daders willen we onze verantwoordelijkheid nemen in overeenstemming met het kerkelijk recht. Naast de maatregelen die wij nemen, wordt het dossier aanhangig gemaakt te Rome in afwachting van een definitieve disciplinaire maatregel.”

“Met betrekking tot onze eigen verantwoordelijkheid in deze zullen we ons laten omringen door een groep van experts die advies geven. We hopen zo vlug mogelijke deze groep te kunnen samenstellen om de bisdommen en de religieuze orden en congregaties te adviseren en bij te staan. Het gaat hier inderdaad om een specifieke en delicate problematiek die met de grootst mogelijke competenties moet benaderd worden.”, aldus de bisschoppen van Belgie en de Hogere Oversten van de Religieuzen van Belgie.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.