BishopAccountability.org

Instelling Taskforce Kindermishandeling En Seksueel Misbruik

The Rijksoverheid
January 16, 2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/01/16/instelling-taskforce-kindermishandeling-en-seksueel-misbruik.html

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt samen met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Het kabinet deelt de urgentie van de Commissie Deetman om seksueel misbruik te voorkomen, zowel in instellingen als in huiselijke kring, en daders stevig aan te pakken. Centrale regie van de overheid is hierbij nodig.

De Taskforce zal mede toezien op de uitvoering van het Actieplan aanpak kindermishandeling dat namens de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie recentelijk aan de Kamer is aangeboden. Het Actieplan benoemt een stevig aantal maatregelen dat een betere preventie en signalering van kindermishandeling tot gevolg moet hebben, alsmede kindermishandeling die gaande is moet bestrijden.

In reactie op de oproep van de Commissie Deetman om een diepgaand onderzoek te verrichten naar het algemene verschijnsel van kindermishandeling en seksueel misbruik van minderjarigen komt er een multidisciplinair onderzoek naar seksueel geweld en hieraan gerelateerde verschijnselen (zoals o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld, gedwongen prostitutie).

Met betrekking tot de vervolgingsverjaring blijkt uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat er geen ruimte is om te voorzien in wetgeving op grond waarvan al verjaarde feiten alsnog kunnen worden vervolgd. Wel laat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EHRM) ruimte om nog lopende verjaringstermijnen te verlengen of op te heffen.

Van deze ruimte heeft het kabinet al gebruik gemaakt met een wetsvoorstel betreffende de aanpassing van de vervolgingsverjaring. Het wetsvoorstel is ingediend omdat de huidige regeling onvoldoende rekening houdt met het feit dat er soms decennia voorbij gaan voordat een slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf met zijn verhaal naar buiten treedt. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld voor de meest ernstige zedenmisdrijven de verjaring op te heffen. Ook wordt de verjaring van zedenmisdrijven begaan tegen kinderen opgeheven. Het wetsvoorstel is momenteel aanhangig bij de Tweede Kamer.
.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.