Gespreksnotitie van Willem kardinaal Eijk…

NEDERLAND
KNR

Gespreksnotitie van Willem kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, op verzoek van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer, ten behoeve van het gesprek over de eerste monitorrapportage van de (voormalige) Onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

28 maart 2013, 11.00 tot 13.00 uur

Inleiding
De Nederlandse bisschoppen hebben zich na het verschijnen van het rapport van de (voormalige) Onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-
Katholieke Kerk 1945 – 2010 (hierna: Commissie Deetman) op 16 december 2011 gecommitteerd aan de aanbevelingen van deze commissie. De bisschoppen zijn en blijven vastbesloten om naast erkenning van het leed te zorgen voor hulp en genoegdoening. Dit doen zij in samenwerking met de hogere oversten van de religieuze ordes en congregaties.

Zorg voor slachtoffers was ook de belangrijkste reden voor de onderzoeksopdracht die aan de heer Deetman werd verstrekt.

Om de zorg voor slachtoffers adequaat gestalte te geven heeft de Commissie Deetman aanbevolen om de Stichting Hulp en Recht uit 1995 te vervangen door een onafhankelijke stichting naar Nederlands recht. Daarom is de Stichting Beheer en Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (hierna: Stichting Beheer en Toezicht) opgericht, die onafhankelijk van de Bisschoppenconferentie en van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) opereert en waaronder vier pijlers vallen: het Meldpunt, de Klachtencommissie, de Compensatiecommissie en het Platform Hulpverlening. Hulp wordt verleend, ongeacht of de klachtenprocedure is afgerond of niet.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.